Allmänna villkor

1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Raw Movement Fitness Sweden AB (”Bolaget”) och mellan den person (”Kunden”/”Medlemmen”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.
Bolaget har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

2. Distansavtalslagen/ ÅterbetalningsskyldighetRaw Movement Fitness Sweden AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Raw Movement Fitness Sweden AB om han/hon ångrat sitt köp.

Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Raw Movement Fitness Sweden AB.

4. Avtalstid och uppsägning
Raw Movement Fitness Sweden AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Bolaget har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor.

5. Medlemskap

Månadsmedlemskap
- Medlemskap utan bindningstid, löpande – 3 månaders uppsägningstid
- Medlemskap med 12 månaders bindningstid– 3 månaders uppsägningstid
- Medlemskap med 6 månaders bindningstid– 3 månaders uppsägningstid

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.
Uppsägningstiden är 3 månad och begäran skickas till info@rawmovement.se.

Klippkort
Klippkort x 10
Klippkort x 20

Klippkortet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats.

6. Medlemsförmåner

Medlemskapet ger dig tillgång till träningsmöjlighet i Raw Movement Fitness Sweden AB:s lokaler samt rabatter och erbjudanden hos Bolagets samarbetspartners.
Bolaget kan inte alltid garantera plats på vald träningsaktivitet där deltagandet är begränsat.

7. Prisändringar
Raw Movement Fitness Sweden AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

8. Betalning
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

Betalning av medlemsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Raw Movement Fitness Sweden AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Raw Movement Fitness Sweden AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

9. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Raw Movement Fitness Sweden AB för överföring till denne.

10. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

11. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap i samråd med Raw Movement Fitness Sweden AB.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad förlossning.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter förlossning, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg  
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@rawmovment.se

12. Praktiska ändringar
Raw Movement Fitness Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

13. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Raw Movement Fitness Sweden AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Informationen skickas till info@rawmovement.se
Raw Movement Fitness Sweden AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

14. Personuppgiftslagen och GDPR

Vi värnar om din personliga integritet och vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullfölja medlemskapet. Raw Movement Fitness Sweden AB hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). De personuppgifter som har lämnats till Bolaget används för tecknande och genomförande av leveransavtal, för att upprätthålla vår kundrelation samt för marknadsaktiviteter genomförda av Raw Movement Fitness Sweden AB.

I enlighet med GDPR registrerar vi alla personuppgifter skyddat och säkert. Du har när som helst rätt att begära att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi uppdaterar felaktiga uppgifter såsom uppdaterad postadress eller e-post adress. Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Det gäller dock inte om vi är skyldiga att bevara vissa uppgifter enligt bokföringslagen. Vid begränsning eller radering av personuppgifter kan medlemsavtalet eventuellt inte fullföljas och Bolaget kan i sådant fall behöva säga upp medlemsavtalet.

15. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Raw Movement Fitness Sweden AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

16. Force majeure

Yttre händelser utanför parternas kontroll (t ex myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för den andra parten.
Raw Movement Fitness Sweden AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra leverans av tjänster eller beställda varor , om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter och dessa försvårar, förhindrar eller försenat fullgörandet.
Befriande omständigheter skall anses vara bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, pandemi, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I Force Majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, tex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud, etc.

17. Tvist

Uppstår tvist mellan medlemmen och Bolaget skall parterna i första hand försöka lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan enas, ska tvisten hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden eller svensk domstol för avgörande enligt svensk lag.

18. Säkerhets- och ordningsregler

- Medlemmen skall följa anvisningar givna av Bolagets personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning i Bolagets lokaler.

- Medlemmen skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning i Bolagets lokaler:
  o Använda lämpliga träningsskor (väl knutna), samt funktionella kläder som är anpassade för träning.
  o Inte bära klocka eller smycken, så som ringar, halsband och armband.
  o Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg som riskerar att fastna i träningsutrustning.
- Endast instruktörer/coacher och personliga tränare anställda av Raw Movement Fitness Sweden AB får instruera och träna medlemmar i Bolaget lokaler.
- Medlemmen får inte ha ett förargelseväckande beteende, uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i lokalen.
- Som medlem ska du alltid träna i rena träningskläder och skor för inomhus träning. Var noggrann med renlighet och hygien. Rakning i duschen är inte tillåten.
- Medlemmen uppmanas att torka av träningsmaskiner och utrustning efter användning.
- Träningsredskap och utrustning som till exempel mattor, vikter m.m. ska läggas tillbaka på sin plats efter användning.
- Medlemmen ska alltid meddela eventuell försening till bokad klass
- Medlemmen ska alltid följa instruktioner och anvisningar som ges av Bolagets personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning

Bolaget har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot säkerhets- och ordningsreglerna.

19. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.